Jste zde

Novoroční verše 2019

SBOR:
Žalm 100:1-5
Žalm k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!

MISIE:
Jeremiáš 29:12
Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.

SŠ:
Žalm 149:4
Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou.

DĚTI:
Přísloví 4:1-2
Synové, slyšte otcovské kárání, pozornost věnujte poznávání rozumnosti. Vždyť jsem vám předal výborné znalosti, moje učení neopouštějte.

KŘESŤANSKÝ DOMOV:
Jan 15:5
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.