Jste zde

Novoroční verše 2016

  SBOR:
1. Tesalonickým 5:11
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.

 

MISIE:
Matouš 5:8
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

 

KŘESŤANSKÝ DOMOV:
Žalm 121:1-8 
Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. 
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

 

SOBOTNÍ ŠKOLA:
Matouš 5:7 
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

 

KLUB ZDRAVÍ:
Jan 14:1
Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.

 

DĚTI:
Matouš 7:12
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.