Jste zde

Novoroční verše 2014

SBOR:
Přísloví 2:20
Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bedlivě dbal na stezky spravedlivých.

MISIE:
Přísloví 21:23
Kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před soužením.

DĚTI:
Matouš 5:9
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.

MLÁDEŽ:
Přísloví 16:18-19 
Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Je lépe být poníženého ducha s pokornými, než se dělit o kořist s pyšnými.

SOBOTNÍ ŠKOLA:
Žalmy 27:1
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?

PATHFINDER - KULÍŠCI:
Přísloví 3:7-8
Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla!
To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství.

KŘESŤANSKÝ DOMOV:
1 Petrův 3:14-15 
Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste blahoslavení. Nebojte se jich a nerozrušujte se,
ale Pána, Krista, posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte.

MODLITEBNA:
Deuteronomium 6:18
Dělej, co je správné a dobré v Hospodinových očích, aby se ti vedlo dobře a abys šel a obsadil tu dobrou zemi, o které Hospodin přísahal tvým otcům.