Jste zde

Novoroční verše 2011

SBOR:
Matouš 24:13
Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

MISIE:
Matouš 5:6
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

SOBOTNÍ ŠKOLA:
2. Mojžíšova 33:14
Odvětil: "Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí."

KŘESŤANSKÝ DOMOV:
1. Tim 6:6
Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.

MLÁDEŽ:
Římanům 8:28
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

DĚTI:
Matouš 5:16
Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.