Jste zde

Novoroční verše 2010

SBOR:
Efezským 2:19
Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.

MISIE:
Žalm 37:7
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.

KLUB ZDRAVÍ:
Žalm 121:5
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.

KŘESŤANSKÝ DOMOV:
Izajáš 51:11
Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

DIAKONIE:
Žalm 18:3
Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade!

MLÁDEŽ:
Římanům 10:11
Neboť Písmo praví: `Kdo v něho věří, nebude zahanben.´

DĚTI:
Izajáš 48:18
Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.